logo-new

Verwerking persoonsgegevens

Meuleman & Co bvba  verzamelt en verwerkt de identiteits- en contactgegevens die hij ontvangt van de klant/opdrachtgever en die betrekking hebben op de klant/opdrachtgever zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de  boekhouding  en direct marketing activiteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden  zijn  de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van Meuleman & Co bvba.


De verwerkingsverantwoordelijke is Meuleman & Co bvba met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Stasegemsesteenweg 17 en met ondernemingsnummer BE 0692.939.888.


De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De  klant/opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan Meuleman  & Co bvba bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan Meuleman & Co bvba  heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van Meuleman & Co bvba en zijn personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.


De klant/opdrachtgever bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens  en over zijn rechten  op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst Meuleman & Co  uitdrukkelijk naar de Data Protection Notice, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website  van Meuleman & Co bvba. De klant/opdrachtgever bevestigt kennis te hebben genomen  van deze Data Protection Notice  en de inhoud ervan te aanvaarden.

 

Data Protection Notice