logo-new

Algemene voorwaarden

1.  De ondertekening van onze offertes en bestelbonnen of de aanvaarding van onze facturen impliceert de volledige instemming van de klant met onderhavige factuurvoorwaarden, die van toepassing zijn op al onze verkopen, werken, leveringen en diensten. Andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.


2.  De vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Eventuele laattijdigheid hierbij kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de klant.

 

3.  Al onze berekeningen, stalen, modellen, tekeningen en studieplannen mogen niet gekopieerd of aan derden medegedeeld worden. Zij blijven onze eigendom en dienen ons terug bezorgd te worden in goede staat.

 

4.  Geleverde goederen blijven onze eigendom zolang de volledige betaling niet is gebeurd.


5.  De (op)levering dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet conformiteit. De inbezitneming van het werk na de beëindiging ervan geldt als oplevering. Andere klachten dienen uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven te worden medegedeeld. De betalingsverplichting voor het niet-betwiste gedeelte van de factuur wordt daardoor niet opgeschort. 


6.  Eenzijdige verbreking door de klant van de ondergetekende overeenkomst, offerte of bestelling geeft ons recht op een schadevergoeding van 25% van de totale prijs der overeenkomst die niet meer kan worden uitgevoerd.


7.  Onze facturen zijn betaalbaar op onze kantoren te Kortrijk, contant of uiterlijk op vermelde vervaldag.Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebreke stelling het openstaande bedrag verhoogd met 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bovendien zal na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd worden met 15% met een minimum van € 125 en een maximum van € 1.850, dit ten titel van forfaitaire schadevergoeding. Tevens wordt elke andere schuldvordering onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar, welke betalingsovereenkomst er ook moge geweest zijn. 

 

8. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken te Kortrijk bevoegd.